ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0470/2565 29 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์
0469/2565 29 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะเกษตรศาสตร์
0468/2565 29 มี.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 (จำนวน 8 เรื่อง)
0467/2565 29 มี.ค. 2565 สารจากนายกสภาฯ
0466/2565 29 มี.ค. 2565 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
0465/2565 29 มี.ค. 2565 มติสภาฯ 022565 เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย ( Retreat) ปี 2565
0464/2565 29 มี.ค. 2565 มติสภาฯ 02/2565 เรื่อง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
0463/2565 29 มี.ค. 2565 มติสภาฯ 02/2565 เรื่อง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว