ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0029/2566 30 ม.ค. 2566 ขอส่งสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รวมจำนวน 3 เรื่อง)
ว 0028/2566 30 ม.ค. 2566 ขอส่งสำเนาระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
ว 0027/2566 30 ม.ค. 2566 การเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 (วันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 66 ให้เสนอภายในวันอังคารที่ 7 ก.พ. 66)
ว 0026/2566 30 ม.ค. 2566 ขอส่งสำเนาระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
ว 0025/2566 27 ม.ค. 2566 ขอส่งจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 80 เดือนมกราคม 2566
ว 0024/2566 27 ม.ค. 2566 ขอส่งจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 80 เดือนมกราคม 2566
ว 0023/2566 26 ม.ค. 2566 สรุปวาระ/เรื่องที่สภาฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อฯ ในคราวประชุมสภา ฯ ครั้งที่ 12/2565
ว 0022/2566 23 ม.ค. 2566 ขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินตนเองสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย