ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0179/2565 01 ก.ค. 2565 มติสภา 6/2565 อนุมัติโครงการหลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ Bachelor of Science Program in Software Engineering, North Minzu University
ว 0178/2565 01 ก.ค. 2565 ขอเชิญประชุมติดตามความคืบหน้าการความพร้อมการจัดงานพิธีรับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว 0177/2565 29 มิ.ย. 2565 มติสภา 6/2565 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการเปิดสอนหลักสูตรกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ว 0176/2565 27 มิ.ย. 2565 รายงานการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
ว 0175/2565 27 มิ.ย. 2565 รายงานการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
ว 0174/2565 27 มิ.ย. 2565 มติสภา 5/2565 การประเมินผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
ว 0173/2565 27 มิ.ย. 2565 ขอส่งจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 73 เดือนมิถุนายน 2565
ว 0172/2565 27 มิ.ย. 2565 ขอส่งจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 73 เดือนมิถุนายน 2565