ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0358/2564 20 ต.ค. 2564 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-Meeting)
ว 0357/2564 20 ต.ค. 2564 มติสภา 10/2564 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ว 0356/2564 19 ต.ค. 2564 มติสภา 9/2564 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
ว 0355/2564 19 ต.ค. 2564 มติสภา 10/2564 แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)
ว 0354/2564 18 ต.ค. 2564 พิจารณาระเบียบวาระการประชุมเรื่องทักท้วง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564
ว 0353/2564 18 ต.ค. 2564 พิจารณาให้ข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
ว 0352/2564 12 ต.ค. 2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาในคณะตอบแบบสอบถามการประเมิน
ว 0351/2564 12 ต.ค. 2564 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล