ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0424/2564 03 ธ.ค. 2564 พิจารณาร่างสรุปรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ว 0423/2564 03 ธ.ค. 2564 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ว 0422/2564 03 ธ.ค. 2564 ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว 0421/2564 03 ธ.ค. 2564 พิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1
ว 0420/2564 02 ธ.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินกระบวนการการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว 0419/2564 02 ธ.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินกระบวนการการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว 0418/2564 02 ธ.ค. 2564 ขอส่งจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 66 เดือนพฤศจิกายน 2564
ว 0417/2564 02 ธ.ค. 2564 ขอส่งจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 66 เดือนพฤศจิกายน 2564