ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1833/2564 03 ธ.ค. 2564 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
1832/2564 03 ธ.ค. 2564 ขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง (พวงหรีด 1 พวง ใช้เคารพศพ รศ.ดร.พิทยา สรวมสิริ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในนามสภา มช. 1,000 บาท) วัดพระนอนขอนตาน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
1831/2564 03 ธ.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์ยืมรถบัสพร้อมพนักงานขับรถ (จำนวน 2 คัน วันเสาร์ที่ 18 ธ.ค. 64 ไปหริภุญไชย)
1830/2564 03 ธ.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์ใช้ที่จอดรถ VIP และพื้นที่รับรอง VIP สำหรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (18 ธค.64)
1829/2564 03 ธ.ค. 2564 มติสภาฯ 11/2564 เรื่อง ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (สำเนาแจ้งประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะมนุษยศาสตร์ (ท่านอธิการบดี))
1828/2564 03 ธ.ค. 2564 มติสภาฯ 11/2564 เรื่อง ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ (ออกมาสำเนาแจ้งกองบริหารงานบุคคล)
1827/2564 03 ธ.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์ใช้ที่จอดรถ VIP และพื้นที่รับรอง VIP สำหรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (8 ธค.64)
1826/2564 03 ธ.ค. 2564 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564