ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1515/2564 20 ต.ค. 2564 พิจารณาอนุญาตให้นำลายมือชื่อพิมพ์ลงในหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามฯ
1514/2564 20 ต.ค. 2564 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 จำนวน 169,147.22
1513/2564 20 ต.ค. 2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินฯ
1512/2564 20 ต.ค. 2564 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔
1511/2564 19 ต.ค. 2564 ขอนำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ เพิ่มเติม
1510/2564 19 ต.ค. 2564 อนุมัติจ้างเหมาจัดโต๊ะเก้าอี้ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 30 ต.ค. 64
1509/2564 19 ต.ค. 2564 TOR จ้างเหมาจัดโต๊ะเก้าอี้สภาฯ ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 30 ต.ค. 64
1508/2564 19 ต.ค. 2564 อนุมัติซื้อเมล็ดกาแฟคั่ว