ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0216/2566 03 ก.พ. 2566 ทำรายงานประจำปี 2565
0215/2566 03 ก.พ. 2566 จองเลขทำรายงานประจำปี 2565
0214/2566 02 ก.พ. 2566 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ค่าบริการไปรษณีย์ เดือน ม.ค.66 จำนวน 5,842.-)
0213/2566 02 ก.พ. 2566 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1984 กองทุนทั่วไป ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จ้างเหมาทำจดหมายข่าวสภาฯ เดือนมกราคม 2566 จำนวน 550 เล่ม ๆ ละ 20.33 รวม 11,181.50)
0212/2566 02 ก.พ. 2566 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1983 กองทุนสินทรัพย์ถาวร ค่าใช้สอยอื่น ๆ จ้างเหมาดูแลรักษาระบบภาพและเสียงห้องประชุมตะวัน งวด 4 เดือน ม.ค. 66 จำนวน 7,000.-)
0211/2566 02 ก.พ. 2566 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1982 ค่าวัสดุสำนักงานใช้ไป เครื่องคิดเลข 12 หลัก 1 เครื่อง 365.-)
0210/2566 02 ก.พ. 2566 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1981 ค่าวัสดุอุปโภคบริโภคใช้ไป เมล็ดกาแฟคั่ว 13 ถุงx179 น้ำตาลทรายแดงชนิดซอง 3 ห่อx36 ครีมเทียม 2 ห่อx50 รวม 2535.-)
0209/2566 02 ก.พ. 2566 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1980 ค่าใช้สอย-จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เครื่องหมาย เข็ม แพรแถบ และกระดุมเสื้อติดชุดปกติขาว ก.ก.สภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร.ณอคุณ) ผู้แทนนายกสภาฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ของ มช.)