ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0427/2565 อว 8393(25)/2322 05 ก.ค. 2565 การขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีพิเศษ ในปีการศึกษา 2565 (เรื่องนำเสนอสภาฯ)
0426/2565 อว 8392(4)/19 05 ก.ค. 2565 ส่งสำเนาเอกสาร (คำสั่ง มช. ที่ 1875/2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด (ผศ.ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ)
0425/2565 อว 8392(3)/5574 05 ก.ค. 2565 พิจารณาปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามร่างระเบียบ มช. ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 (เรื่องเสนอสภาฯ)
0424/2565 อว 8392(3)/5573 05 ก.ค. 2565 ขออนุมัติผูกพันงบประมาณงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงาน ช่วงที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
0423/2565 นร 0508 (กรจ.)/ 6593 05 ก.ค. 2565 ประกาศ มช. เรื่อง ครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของ มช. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
0423/2565 นร 0508 (กรจ.)/ 6593 05 ก.ค. 2565 ประกาศ มช. เรื่อง ครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของ มช. (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
0422/2565 อว 8392(4)/ธ 1522 04 ก.ค. 2565 (ลับ) ส่งสำเนาข้อสั่งการ (5 เรื่อง เข้าสภาฯ)
0421/2565 อว 8394(6)/ว 261 01 ก.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 65