ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0044/2566 อว 8392(3)/ว 37 30 ม.ค. 2566 ตัวอย่างสัญญาใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ (เวียนมาจาก e-document)
0043/2566 อว 8392(3)/ว 38 30 ม.ค. 2566 แนวทางการใช้ทรัพย์สินของ มช.
0042/2566 อว 8392(18)/ว 047 30 ม.ค. 2566 สำเนาแจ้ง เรื่อง ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลสำหรับจัดทำระบบ Renewable Asset Management Platform ระยะที่ 2 เพิ่มเติม
0041/2566 อว 8393(4).6/ศ 354 30 ม.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ส่วนลดงานบริการประเมินพัฒนาการเด็ก
0040/2566 อว 8393(8).28/132 30 ม.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลสำหรับบุคลากร มช.
0039/2566 อว 8392(4)/ธ 292 30 ม.ค. 2566 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ม.นเรศวร และ มช. (วันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 66 เวลา 9-15.30 น. ณ ห้องประชุมตะวัน (1. ผอ.อังคณา 2. นางอัจฉรา หน.งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 3. นายจักรินทร์ ศรีกันชัย)
0038/2566 อว 8392(3)/ว 36 27 ม.ค. 2566 ขอให้ทุกส่วนงานกรอกรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ทุกธนาคาร ให้กับผู้สอบบัญชีบริษัท เจพีทิพ ออดิท จำกัด
0037/2566 อว 8392(4)/234 27 ม.ค. 2566 ส่งสำเนาเอกสาร เรื่อง คำสั่ง 2 เรื่อง (1) แต่งตั้ง ก.ก.อำนวยการประจำคณะนิติศาสตร์ (2) แต่งตั้ง ก.ก.สรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์