ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0747/2564 อว 8392(4)/2109 20 ต.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินผลการบริหารของคณบดีคณะสัตวแพทยศษสตร์
0746/2564 อว 8392(2)656 20 ต.ค. 2564 ขอส่งสำเนาหนังสือสั่งการ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงกำหนดวันเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มช. ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ครั้งที่ 56) วันที่ 4 ก.พ. 65
0745/2564 อว 8393(25)/3659 20 ต.ค. 2564 การขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีพิเศษ เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
0744/2564 อว 8392(8)/ว 231 19 ต.ค. 2564 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ (ตอบภายใน 8 พ.ย. 64
0743/2564 อว 8393(8)/13410 19 ต.ค. 2564 ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบ 62 ปี (วันพุธที่ 27 ต.ค. 64 ณ บริเวณหน้าห้องหลวงปู่แหวนสุจิณฺโณ
0742/2564 อว 8392(4)/ว 1250 19 ต.ค. 2564 ด่วน เรื่อง ขอเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน
0741/2564 อว 8392(10)/3258 19 ต.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม (วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. เพื่อต้อนรับนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เพื่อพบปะและหารือแนวทางการมีส่วนร่วมในการประสานการปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่)
0740/2564 อว 8392(4)/ธ 2083 18 ต.ค. 2564 ส่งสำเนาคำสั่ง มช. จำนวน 3 ฉบับ (1) แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (2) ...หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา และ (3) ... หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์