ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0297/2565 28 ก.พ. 2565 มติสภาฯ 02/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะวิจิตรศิลป์
0296/2565 28 ก.พ. 2565 มติสภาฯ 02/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2563 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
0295/2565 28 ก.พ. 2565 (ลับ) ขอส่งสำเนาข้อสั่งการนายกสภา มช. เกี่ยวกับการชี้แจงข้อมูลต่อข้อร้องเรียนการขอใช้พื้นที่หอศิลปวัฒนธรรม มช (กระทรวงอุดมศึกษาฯ)
0294/2565 28 ก.พ. 2565 มติสภาฯ 02/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
0293/2565 28 ก.พ. 2565 มติสภาฯ 02/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
0292/2565 28 ก.พ. 2565 มติสภาฯ 02/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์
0291/2565 28 ก.พ. 2565 มติสภาฯ 02/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์
0290/2565 28 ก.พ. 2565 มติสภาฯ 02/2565 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและรายงานการเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564