ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0305/2565 28 ก.พ. 2565 จองเลข TOR ชุดตรวจ ATK 60 อัน
0304/2565 28 ก.พ. 2565 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
0303/2565 28 ก.พ. 2565 มติสภาฯ 02/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและให้คำแนะนำต่อความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในคณะ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานของคณะเทคนิคการแพทย์และคณะวิจิตรศิลป์
0302/2565 28 ก.พ. 2565 มติสภาฯ 02/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาตร์
0301/2565 28 ก.พ. 2565 มติสภาฯ 02/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์
0300/2565 28 ก.พ. 2565 มติสภาฯ 02/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์
0299/2565 28 ก.พ. 2565 มติสภาฯ 02/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์
0298/2565 28 ก.พ. 2565 มติสภาฯ 02/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาตร์