ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0337/2565 02 มี.ค. 2565 มติสภา 02/2565 (ลับ) เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อและรับรองความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
0336/2565 02 มี.ค. 2565 มติสภา 01/2565 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดชื่อหลักสูตร (แจ้งมติเมื่อรายงานผ่านการรับรองแล้ว)
0335/2565 02 มี.ค. 2565 มติสภา 01/2565 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มช. ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แจ้งมติเมื่อรายงานได้รับการรับรองแล้ว)
0334/2565 02 มี.ค. 2565 มติสภา 01/2565 เรื่อง อนุมัติโครงการหลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และDeakin University (แจ้งมติเมื่อรายงานได้รับการรับรองแล้ว)
0333/2565 02 มี.ค. 2565 พิจารณาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (รอบ 1 ปี 6 เดือน)
0332/2565 02 มี.ค. 2565 พิจารณาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (รอบ 1 ปี 6 เดือน)
0331/2565 01 มี.ค. 2565 ขอเชิญเป็นผู้ดำเนินรายการของการเสวนาในการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี ๒๕๖๕
0330/2565 01 มี.ค. 2565 ขอเชิญเป็นวิทยากรในการทำ work shop ในการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี ๒๕๖๕