ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0353/2565 03 มี.ค. 2565 มติสภา 1/2565 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
0352/2565 03 มี.ค. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1818 จ้างเหมาทำจดหมายข่าวสภา เบิกจ่ายของเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 550 เล่ม x 20.33 เป็นเงิน 11,181.50 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ กองทุนทั่วไป)
0351/2565 03 มี.ค. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1817 จ้างเหมาจัดโต๊ะเก้าอี้เลี้ยงอาหารผู้เข้าประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 จำนวนเงิน 2,600.- บาท ค่าใช้สอย-จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
0350/2565 03 มี.ค. 2565 ขออนุมัติจ้างซักชุดครุย
0349/2565 03 มี.ค. 2565 TOR จ้างซักชุดครุย
0348/2565 02 มี.ค. 2565 ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการบรรยายพิเศษ
0347/2565 02 มี.ค. 2565 มติสภา 02/2565 (ลับ) เรื่อง พิจารณารับรองผลงานทางวิชาการที่ใช้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.ดุจฤดี ชินวงค์
0346/2565 02 มี.ค. 2565 ขอเชิญเป็นผู้เข้าร่วมการเสวนา