ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1387/2565 06 ก.ย. 2565 ขอนำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
1386/2565 06 ก.ย. 2565 มติสภา 8/2565 อนุมัติการปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์
1385/2565 06 ก.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1904 จ้างทำแผ่นพับหลักการทรงงานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 5,000 แผ่นx10 บาท เป็นเงิน 50,000.-) ค่าใช้สอย-จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กองทุนทั่วไป ไม่คิด Vat ใช้หัก ณ ที่จ่าย)
1384/2565 05 ก.ย. 2565 การนำเสนอแผนการบริหารงานระยะ 4 ปี ของผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (23 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 69 สมัยที่สอง)
1383/2565 05 ก.ย. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 (จำนวน 240,152.75 )
1382/2565 05 ก.ย. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ทำบุญวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทย์และเทคโนโลยี จำนวน 500.-บาท)
1381/2565 05 ก.ย. 2565 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แบบสอบถามการประเมินคณบดีคณะแพทยศาสตร์
1380/2565 05 ก.ย. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์ เดือน ส.ค.65 จำนวน 4,217.-)