ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1403/2565 12 ก.ย. 2565 พิจารณาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (รอบ 3 ปี)
1401/2565 12 ก.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1909 ค่าจ้างจัดทำกระดาษขาว 80 แกรม (32,000 แผ่น x 1.2 บาท) และกระดาษสี 100 แกรม (3,000 แผ่น x 2 บาท )พร้อมไดคัท เป็นเงิน 44,400.-) ค่าใช้สอย-จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1401/2565 12 ก.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1909 ค่าจ้างจัดทำกระดาษขาว 80 แกรม (32,000 แผ่น x 1.2 บาท) และกระดาษสี 100 แกรม (3,000 แผ่น x 2 บาท )พร้อมไดคัท เป็นเงิน 44,400.-) ค่าใช้สอย-จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1400/2565 09 ก.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1908 น้ำตาลทรายชนิดซอง 100 ซอง/ห่อ จำนวน 2 ห่อ รวม 130.- ค่าวัสดุ-อุปโภคบริโภคใช้ไป)
1399/2565 09 ก.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1907 ซองสีน้ำตาลขยายข้าง ขนาด 11x17 นิ้ว 6 มัด ๆ ละ 310.- รวม 1,860.- ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป)
1398/2565 09 ก.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1906 ซองขาวซี 5 รวมค่าขนส่ง 1000 ซอง ๆ ละ 1.5 บาท รวม 1,500.- ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป)
1397/2565 08 ก.ย. 2565 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลการบริหารงานของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน
1396/2565 07 ก.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์ข้อเขียนเพื่อลงพิมพ์ใน "จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย"