ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1005/2565 29 มิ.ย. 2565 มติสภา 6/2565 แต่งตั้งคณบดีคณะวิจิตรศิลป์
1004/2565 29 มิ.ย. 2565 มติสภา 6/2565 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการสรรหา หัวหน้าหน่วยงาน รวมจำนวน 3 ฉบับ
1003/2565 29 มิ.ย. 2565 ขอส่งดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ 30 มิ.ย.65
1002/2565 29 มิ.ย. 2565 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
1001/2565 28 มิ.ย. 2565 มติสภาฯ 06/2565 เรื่อง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษากลุ่ม 1 (อาคารชุด AB,DC,EF,GH และงานภูมิทัศน์) มช.
1000/2565 28 มิ.ย. 2565 มติสภาฯ 06/2565 เรื่อง อนุมัติโครงการหลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ Bchelor of Science Program in Software Engineering, North Minzu University
0999/2565 28 มิ.ย. 2565 มติสภาฯ 06/2565 เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการเปิดสอนหลักสูตรกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
0998/2565 28 มิ.ย. 2565 มติสภาฯ 06/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์