ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1500/2564 18 ต.ค. 2564 อนุมัติซื้อกระดาษเช็ดมือ 3 กล่อง กระดาษชำระม้วนใหญ่ 1 กล่อง
1499/2564 18 ต.ค. 2564 TOR ซื้อกระดาษเช็ดมือในห้องน้ำและห้องครัว 3 กล่อง กระดาษชำระม้วนใหญ่ 1 กล่อง จากร้านเชียงฮง
1498/2564 18 ต.ค. 2564 อนุมัติซื้อถ่านชาร์ทโทรศัพท์ไร้สายของโต๊ะน้องจิราภา
1497/2564 18 ต.ค. 2564 TOR ซื้อถ่านชาร์ทโทรศัพท์ไร้สายของโต๊ะน้องจิราภา
1496/2564 18 ต.ค. 2564 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลการบริหารงานของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน
1495/2564 18 ต.ค. 2564 มติสภา10/64 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบวัดความรู้และทักษาภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา2564 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1494/2564 18 ต.ค. 2564 มติสภา10/64 เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)
1493/2564 18 ต.ค. 2564 มติสภา09/64 เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง