ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0378/2565 15 มี.ค. 2565 ขอเสนอรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
0377/2565 15 มี.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์จัดทำบัตรติดหน้าอกของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 และตรวจ ATK (3 คน พี่อ้อย โก้ และเคียว)
0376/2565 15 มี.ค. 2565 ขออนุมัติยืมเงินทดรองค่าโครงการจัดสัมมนาระดมความเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 จำนวน 1,780,000.-บาท
0375/2565 14 มี.ค. 2565 ด่งนที่สุด เรื่อง แจ้งข้อมูลพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (จำนวน 2 คน นุชและกุ้ง)
0374/2565 11 มี.ค. 2565 แจ้งกำหนดการสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0373/2565 11 มี.ค. 2565 ขอส่งเอกสารการบันทึกการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงาน (เงินรายได้) ประจำเดือนมีนาคม 2565
0372/2565 11 มี.ค. 2565 ขอส่งเอกสารการบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงาน (เงินแผ่นดิน) ประจำเดือนมีนาคม 2565
0371/2565 10 มี.ค. 2565 พิจารณาอนุญาตให้นำลายมือชื่อพิมพ์ลงในหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามฯ