ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0329/2564 25 ก.พ. 2564 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 3 เรื่อง)
0328/2564 25 ก.พ. 2564 เพื่อโปรดลงนามในสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2564
0327/2564 25 ก.พ. 2564 รายงานขอซื้อ/ขอจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1626 ซองสีน้ำตาลขยายข้าง 11x17 นิ้ว 4 มัด ๆ ละ 265 รวม 1,060.-)
0326/2564 24 ก.พ. 2564 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
0325/2564 24 ก.พ. 2564 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 50 เรื่อง)
0324/2564 24 ก.พ. 2564 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 52 เรื่อง)
0323/2564 24 ก.พ. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 (มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี 081-884-7991 วันอาทิตย์ที่ 21 มี.ค. 64 ณ ศาลาธรรม)
0322/2564 24 ก.พ. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองในตระกูลเดียวกัน (ของ รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี)