ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0035/2564 06 ม.ค. 2564 ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ "การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ ๑๓" ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จ.เพชรบุรี
0034/2564 05 ม.ค. 2564 ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมีขาตั้ง
0033/2564 05 ม.ค. 2564 TOR ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมีขาตั้ง
0032/2564 05 ม.ค. 2564 มติสภา 12/2563 พิจารณาการกำหนดบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ตำแหน่งอาจารย์) เป็นบัญชีเดียว
0031/2564 05 ม.ค. 2564 มติสภา 12/2563 พิจารณาการของดใช้ข้อ 22 วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กรณีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งศาสตราจารย์
0030/2564 05 ม.ค. 2564 มติสภา 12/2563 พิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ปฏิบัติและศาสตราจารย์การสอน เป็นตำแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0029/2564 05 ม.ค. 2564 มติสภา 12/2563 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ....
0028/2564 05 ม.ค. 2564 มติสภา 12/2563 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการแบ่งและกำหนดอำนาจหน้าที่หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการแบ่งงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ของงานในสำนักงานการ ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ....