ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0385/2564 05 มี.ค. 2564 ขอเชิญเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2564 "ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหัวหน้าส่วนงาน"
0384/2564 05 มี.ค. 2564 ขอเชิญเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2564 "ข้อมูลจากการปฎิบัติงานแผนฯ 12"
0383/2564 05 มี.ค. 2564 ขออนุญาตลาป่วย (นายทนงศักดิ์) ลาป่วยวันที่ 1 มี.ค. 2564 (ไข้หวัด)
0382/2564 05 มี.ค. 2564 การใช้บริการโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
0381/2564 05 มี.ค. 2564 ขอเชิญเป็นประธานเปิดการสัมมนา (วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่)
0380/2564 05 มี.ค. 2564 พิจารณาเลือกฝ่ายเลขานุการในการแบ่งกลุ่มย่อยสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564
0379/2564 04 มี.ค. 2564 ขอเปลี่ยนชื่องานบริหารธุรการทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (เปลี่ยนเป็น งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย) (ส่งไปที่กองแผนงานเพื่อจะให้กองแผนงานเสนอถึงอธิการบดีต่อไป)
0378/2564 03 มี.ค. 2564 รายงานขอซื้อ/ขอจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1631 กาแฟเนส 100 กรัม กระปุก, กาแฟสำเร็จรูป 180 กรัม 1 ถุง โอวัลติน 300 กรัม 10 ถุง รวม 834.-)