ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0594/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยากระดูกและฟัน ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะแพทยศาสตร์
0593/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์
0592/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์
0591/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะเกษตรศาสตร์
0590/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะเกษตรศาสตร์
0589/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะเกษตรศาสตร์
0588/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะเกษตรศาสตร์
0587/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2564 คณะเกษตรศาสตร์