ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1144/2565 27 ก.ค. 2565 TOR ซื้อกล่องใส่ทิชชูม้วนในห้องน้ำ และกล่องใส่กระดาษเช็ดมือในห้องครัว
1143/2565 27 ก.ค. 2565 นำส่งเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน พร้อมโอนเงินให้หน่วยงานผู้ให้บริการน้ำดื่มตราอ่างแก้ว (เดือน ก.ค. 65 รวม 810.- บาท)
1142/2565 27 ก.ค. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน พร้อมโอนเงินให้หน่วยงานผู้ให้บริการน้ำดื่มตราอ่างแก้ว (เดือน ก.ค. 65 ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. - 25 ก.ค. 65 น้ำถัง 15 ถัง 330.- น้ำแพ็ค 350 ซีซี 12 แพ็ค 480.- รวม 810.-)
1142/2565 27 ก.ค. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน พร้อมโอนเงินให้หน่วยงานผู้ให้บริการน้ำดื่มตราอ่างแก้ว (เดือน ก.ค. 65 ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. - 25 ก.ค. 65 น้ำถัง 15 ถัง 330.- น้ำแพ็ค 350 ซีซี 12 แพ็ค 480.- รวม 810.-)
1141/2565 27 ก.ค. 2565 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
1140/2565 27 ก.ค. 2565 มติสภา 6/2565 ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตรศึกษา (ขั้นตอนที่ 1) คณะมนุษยศาสตร์
1139/2565 27 ก.ค. 2565 มติสภา 6/2565 ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 (ขั้นตอนที่ 2) คณะมนุษยศาสตร์
1138/2565 27 ก.ค. 2565 มติสภา 6/2565 ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (ขั้นตอนที่ 1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์