ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0793/2565 27 พ.ค. 2565 พิจารณาแหล่งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุด ของห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์
0792/2565 27 พ.ค. 2565 ขอส่งสำเนาข้อสั่งการอธิการบดีเกี่ยวกับการซ่อมแซมหลังคาอาคารยุทธศาสตร์ (เพิ่มเติม)
0791/2565 26 พ.ค. 2565 การซ่อมแซมหลังคาอาคารยุทธศาสตร์ (เพิ่มเติม)
0790/2565 26 พ.ค. 2565 พิจารณาแหล่งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุดของห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์
0789/2565 26 พ.ค. 2565 ขอส่งคืนเงินทดรองจ่ายมหาวิทยาลัย (Retreat ปี 2565 ณ จ.ภูเก็ต
0788/2565 26 พ.ค. 2565 การตรวจสอบงบประมาณหมวดงบบุคลากรที่ได้รับจัดสรรของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (เงินเดือนพนักงาน A,D,E และสมทบ กช.มช.)
0787/2565 25 พ.ค. 2565 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รอบ 1 ปี 6 เดือน
0786/2565 25 พ.ค. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ( 9 เรื่อง)