ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0422/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ฉบับปี พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์
0421/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
0420/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
0419/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์
0418/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์
0417/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะเกษตรศาสตร์
0416/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติการปรับปรุงปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์
0415/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์