ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0080/2564 อว 8392(3)/ว 027 27 ม.ค. 2564 แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ
0079/2564 อว 8392(2)/ว 143 27 ม.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 3/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.พ. 2564 เวลา 7.00 น. ณ บริเวณลานสักข้างศาลาธรรม โดยให้ตอบภายใน 29 ม.ค. 64
0078/2564 อว 8392(3)/0830 27 ม.ค. 2564 แจ้งแารโอนคืนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มช.
0077/2564 อว 8393(10)1.1/38 27 ม.ค. 2564 ขอขอบคุณ (ที่มอบหนังสือ 1.ประมวลคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ถวายปริญญา ร.9 2.หนังสือคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ถวายปริญญาองค์ภาฯ และ 3.หนังสือ "ศาสตร์พระราชา"
0076/2564 อว 8394(5).2.2/017 26 ม.ค. 2564 แบบตอบรับการบริจาคหนังสือ (ประมวลราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ 3 เล่ม และศาสตร์พระราชา จำนวน 5 เล่ม)
0075/2564 อว 8393(15)22/010 26 ม.ค. 2564 ตอบรับเอกสาร (จำนวน 2 รายการ คือประมวลคำประกาศราชสดุดี ร.9 จำนวน 3 เล่ม และศาสตร์พระราชา จำนวน 5 เล่ม
0074/2564 อว 8392(3)/ว 30 26 ม.ค. 2564 แจ้งรายละเอียดเงินยืมค้างชำระ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563) (ยืมตั้งแต่ 5 เม.ย. 61 ถึง 31 ธ.ค. 63)เงินยืมทดรองหมุนเวียน 2 รายการ
0073/2564 อว 8392(4)/04 22 ม.ค. 2564 ส่งสำเนาเอกสาร ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและประเมินผล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและประเมินผล