ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0699/2564 อว 8393(3)/564 05 ต.ค. 2564 ตอบขอบคุณ (ที่มอบจดหมายข่าวสภาฯ ปีที่ 6 ฉบับที่ 64 เดือน ก.ย. ให้)
0698/2564 อว 8393(1)-1421/100 05 ต.ค. 2564 ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี 6 เดือน (อ.โต้งเป็นสมัย 2)
0697/2564 อว 8391(1)/ว 14 05 ต.ค. 2564 ขยายเวลาการกรอกข้อมูลรายงานการประเมินการควบคุมภายในผ่านระบบ CMU-Internal Control
0696/2564 อว 8392(3)/ว 318 05 ต.ค. 2564 หการตรวจสอบยอดคงเหลือเงินงบประมาณแผ่นดิน ธนาคารกองคลัง
0695/2564 อว 8392(3)/ว 319 05 ต.ค. 2564 การตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารกองคลัง-เงินรายได้
0694/2564 อว 8392(3)/ว 320 05 ต.ค. 2564 บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ขอแจ้งแผนการตรวจสอบ และขอข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของงบการเงินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
0693/2564 อว 8392(4)/ธ 1969 01 ต.ค. 2564 (ลับ) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินกลารบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงเพื่อประกอบการพิจารณารางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2564 กองทุนอธิการบดี มช.
0692/2564 อว 8392(8)/ว 215 01 ต.ค. 2564 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน (วันอาทิตย์ที่ 3 ต.ค. 64 เวลา 7-17 น.