ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0053/2565 อว 8393(38)/008 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ รศ.ภญ.อุษณีย์)
0052/2565 อว 8393(2)/60 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (3 ชื่อ 1.ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ 2.รศ.ดร.สัมพันธ์ 3.ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ)
0051/2565 อว 8393(67)/53 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (3 ชื่อ) 1.ศ.นพ.บรรณกิจ 2.ศ.เกียรติคุณปิยะวัติ 3.ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์)
0050/2565 อว 8393(25)/123 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ 2 ชื่อ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ และ รศ.อุษณีย์)
0049/2565 อว 8393(8)/397 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (3 ชื่อ 1.ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ 2.ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ 3.รศ.นพ.สมศักดิ์)
0048/2565 อว 8393(4)/014 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์)
0047/2565 อว 8393(1)-1121/6 12 ม.ค. 2565 ขอเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เสนอ 1 ชื่อ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์)
0046/2565 อว 8393(14)/99 12 ม.ค. 2565 ผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มช. (เสนอ 24 ชื่อ คัดมาแล้ว 3 ชื่อ คือ 1.รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล 2.ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ 3. ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล)