ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0128/2565 อว 8393(25)/475 14 ก.พ. 2565 เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร (จบวันที่ 28 ม.ค. 65 จำนวน 67 คน) (เสนอสภาฯ ครั้งที่ 3/2565)
0127/2565 อว 8393(25)/474 14 ก.พ. 2565 เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร (จบวันที่ 24 ธ.ค. 64 จำนวน 61 คน) (เสนอสภาฯ ครั้งที่ 3/2565)
0126/2565 อว 8392(1)ก.อ.ร./9 14 ก.พ. 2565 (ลับ) แจ้งรายชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (เรื่องเสนอสภาฯ)
0125/2565 ปช 0009/ 0013 14 ก.พ. 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสำหรับการจ้างเหมาบริหารรายบุคคล (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-17 มี.ค. 65
0124/2565 อว 8392(4)/06 11 ก.พ. 2565 ขอส่งสำเนาเอกสาร คำสั่ง มช. 372/2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน (นางมนสิชา แสวัง)
0123/2565 อว 8392(16)/37 10 ก.พ. 2565 ข้อมูลจากการรับฟังเสียงบุคลากร มช. "เสียงชาว มช. ต่ออธิการบดีคนใหม่"
0122/2565 อว 8394(3).4/ว 240 09 ก.พ. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (8 หลักสูตร)
0121/2565 อว 8392(3)/1047 08 ก.พ. 2565 ประกาศ มช. เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของ ม.