ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0136/2565 อว 8392(7)/135 18 ก.พ. 2565 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ วันที่ 25 ก.พ. 65 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป เพื่อจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
0135/2565 อว 8392(3)/1279 18 ก.พ. 2565 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา (1. บัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ 2. ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 ฉบับ)
0134/2565 อว 8392(1)/- 18 ก.พ. 2565 การเปิดรับฟังความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534
0133/2565 อว 8392(5)/199 18 ก.พ. 2565 แนวทางการจัดสรรงบบุคลากรย้อนหลังจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
0132/2565 กค 0418.6/3977 18 ก.พ. 2565 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
0131/2565 อว 8392(4)/ธ 343 15 ก.พ. 2565 ขอนำส่งระเบียบวาระการประชุมเพื่อนำเสนอที่ประชุมสภา มช. (เสนอสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันเสาร์ที่ 26 ก.พ. 2565)
0130/2565 อว 8392(4)/ว 52 15 ก.พ. 2565 ส่งสำเนาคำสั่ง มช. ที่ 403/2565 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2565 เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (2 ตำแหน่ง หน.งานบริหารกิจการสภา ม. เดือนละ 3500 หน.งานนโยบาย เดือนละ 3100 ผลการปฏิบัติตั้งแต่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 64 จำนวน 6 เดือน)
0129/2565 อว 8393(25)/476 14 ก.พ. 2565 เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร (จบวันที่ 11 ก.พ. 65 จำนวน 28 คน) (เสนอสภาฯ ครั้งที่ 3/2565)