ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0200/2565 อว 8392(2)/ว 317 17 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มช. ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ครั้งที่ 56)
0199/2565 อว 8393(32)/223 16 มี.ค. 2565 ขอพิจารณาสีครุยวิทยฐานะของสถาบันนโยบายสาธารณะ
0198/2565 อว 8392(4)/ธ 576 16 มี.ค. 2565 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ปฏิบัติ ศาสตราจารย์การสอน ใน มช. (เรื่องเข้าสภาฯ)
0197/2565 อว 8392(4)/8 16 มี.ค. 2565 ส่งสำเนาเอกสาร (คำสั่ง มช. ที่ 656, 657, 658, 602, 671 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักวิชา และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ เรื่องเดิมเข้าสภาฯ ครั้งที่ 3/2565)
0196/2565 อว 8392(2)/202 16 มี.ค. 2565 กำหนดการโดยย่อพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56
0195/2565 อว 8392(7)/ว 312 16 มี.ค. 2565 ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการออกหนังสือขอต่อการตรวจลงตราของนักศึกษาและบุคลากรต่างชาติ และแนวทางความร่วมมือกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
0194/2565 อว 8392(3)/ว 55 15 มี.ค. 2565 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
0193/2565 อว 8392(2)/ว 305 15 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอมอบหมายผู้แทนส่วนงานเพื่อเป็นผู้ควบคุมระบบ CMU EOC Report ของส่วนงาน (2 คน ตอบภายใน 16 มี.ค. 65 เวลา 15.00 น.)