ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0208/2565 อว 8392(4)/ว 81 17 มี.ค. 2565 ประกาศ มช. เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 18)
0207/2565 อว 8392(10)E.1/271 17 มี.ค. 2565 ด่วน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม (วันที่ 28 มี.ค. 65 เวลา 9.30-12.00 น. เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดประชุมหารือระหว่างผู้บริหาร มช. กับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ วุฒิสภาฯ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ
0206/2565 อว 8393(38)/ว 11 17 มี.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะบุคลากรภายใต้ทุนสนับสนุนในโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะของบุคลากร มช.
0205/2565 อว 8392(2)/ว 322 17 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มช. ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ครั้งที่ 56 (ฉบับแก้ไข 16 มี.ค. 65)
0204/2565 อว 8392(4)/ว 290 17 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
0203/2565 อว 8392(18)/ว 167 17 มี.ค. 2565 สำเนาแจ้ง ขออนุญาตเข้าถ่ายทำภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัย
0202/2565 อว 8392(8)/ว 58 17 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือ (ทุกส่วนงานที่มีการก่อสร้างทุกชนิดให้แจ้งบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างงดการเทคอนกรีต งดการขนดิน และงดการก่อสร้างทุกชนิดช่วงวันที่ 22-25 มี.ค. 2565 ช่วงงานปริญญาบัตร)
0201/2565 อว 8392(2)/ว 318 17 มี.ค. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง ประกาศ มช. เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56