ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0096/2565 อว 8392(4)/ว 82 25 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565" และ "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15" ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (print รายละเอียดแนบแล้ว)
0095/2565 พว 0206.12/159 24 ม.ค. 2565 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนการทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เป็นวันที่ 25 มี.ค. 2565)
0094/2565 อว 8392(4)/ธ 144 21 ม.ค. 2565 ขอใช้ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ (ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 เวลา 13.30 - 15.00 น. วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565)
0093/2565 อว 8393(19)/88 21 ม.ค. 2565 ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รอบ 1 ปี 6 เดือน) 10 ชุด
0092/2565 จดหมายเปิดผนึกถึงประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี มช. 21 ม.ค. 2565 ขอเรียกร้องให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาคม มช. และการเปิดให้มีการหยั่งเสียงในการสรรหาอธิการบดีคนใหม่
0091/2565 อว 8392(14)/122 21 ม.ค. 2565 สำเนาแจ้ง เรื่อง รายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มตราอ่างแก้ว
0090/2565 อว 8363(18)/177 21 ม.ค. 2565 ขอขอบคุณในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเภททีมทั่วไป (จ่ายไปแล้ว)
0089/2565 อว 8392(4)/ว 73 21 ม.ค. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA)" (ผ่านระบบ Zoom Online Meeting)