ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0246/2565 อว 8392(2)/ว 422 12 เม.ย. 2565 ขอเชิญประชุมตรวจรับงานการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหาร มช. (CMU MIS) ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 1 (วันที่ 2 พ.ค. 65 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ม. 2)
0245/2565 อว 8392(6)/2704 11 เม.ย. 2565 ยินดีให้การสนับสนุนใช้อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มช. เป็นสถานที่สำหรับให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี ATK (Antigen Test Kit) (วันพฤหัสบดีที่ 21 เม.ย. 65 เวลา 8-16 น. มีนายณัฐภูมิ เทพหินลัพ เจ้าหน้าที่ประจำงานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา 943058, 082-890-4792 เป็นผู้ประสานงาน)
0244/2565 อว 8392(4)/11 08 เม.ย. 2565 ขอส่งสำเนาเอกสาร (เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผอ.สถาบันวิจัยสังคม)
0243/2565 อว 8392(4)/10 08 เม.ย. 2565 ขอส่งสำเนาเอกสาร (เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการวิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ (อาจารย์) เพื่อพิจารณาข้าราชการที่เข้าข่ายจะได้รับการต่อเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค. 65)
0242/2565 อว 8393(3)/ว 198 08 เม.ย. 2565 ตอบขอบคุณ (ที่ร่วมทำบุญ 2000 บาท ในพิธีทำบุญสืบชะตาหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อ 31 มี.ค. 65 (แนบใบสำคัญรับเงินมาด้วยแล้ว)
0241/2565 อว 8392(4)/ธ 701 04 เม.ย. 2565 ส่งสำเนาข้อสั่งการ 6 เรื่อง (เสนอสภาฯ) (ลับ)
0240/2565 สผ 0012/ว 91 04 เม.ย. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับบ้านเมืองสุจริตไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันจันทร์ที่ 18 เม.ย. 65 เวลา 8.30-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา B 1-2 ชั้น B 1 อาคารรัฐสภา หรือทาง Zoom ตอบทาง QR Code วันศุกร์ที่ 8 เม.ย.65
0239/2565 อว 8394(2)/ว 216 04 เม.ย. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ครั้งที่ 3 "Near Future Digital Infrastructure" (วันจันทร์ที่ 11 เม.ย. 65 เวลา 9-12 น. ณ ห้องประชุม 201 ITSC หรือ Zoom 980 5864 0535