ผลการค้นหา : หนังสือรับทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ทะเบียนรับ ลงวันที่ เรื่อง
0404/2565 อว 8392(2).E/ว 424 28 มิ.ย. 2565 ส่งสำเนาหนังสือเวียน จากจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2565
0404/2565 อว 8392(2).E/ว 424 28 มิ.ย. 2565 ส่งสำเนาหนังสือเวียน จากจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2565
0403/2565 อว 8392(8)/315 28 มิ.ย. 2565 การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ
0402/2565 อว 8392(4)/ว 768 28 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสมรรถนะหลัก (General Competency) พัฒนาค่านิยม E-CMU บุคลากร มช.
0401/2565 อว 8392(1)/E ผบ 257 28 มิ.ย. 2565 ประกาศกฎหมายลำดับรอง ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จำนวน 4 ฉบับ
0400/2565 อว 8392(4)/ธ 1462 27 มิ.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินผลการบริหารของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติและนวัตกรรมดิจิทัล (รอบ 1 ปี 6 เดือน และรอบ 3 ปี)
0399/2565 อว 8393(14)/2477 27 มิ.ย. 2565 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร" จากคุณอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะก.ก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต วันอังคารที่ 5 ก.ค. 65 เวลา 9-12 น. ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี อาคาร 40 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
0398/2565 อว 8392(2).E/ว 406 23 มิ.ย. 2565 ด่วนที่สุด เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือเวียนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ "การตัดสินใจต่อมาตรการปลดล็อก สถานบันเทิง และการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว"