ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0024/2564 20 ม.ค. 2564 จัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์จำนวน 2-3 รายการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564
ว 0023/2564 20 ม.ค. 2564 ภาพพระราชทานพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาองค์ภาฯ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาล
ว 0022/2564 20 ม.ค. 2564 การเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 (ให้เสนอภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.พ. 2564)
ว 0021/2564 19 ม.ค. 2564 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงาน ของหัวหน้าส่วนงาน
ว 0020/2564 18 ม.ค. 2564 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว 0019/2564 15 ม.ค. 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา มช. (ครั้งที่ 1/2564 วันเสาร์ที่ 23 ม.ค. 2564)
ว 0018/2564 15 ม.ค. 2564 ขอเชิญประชุมสภา มช. (ครั้งที่ 1/2564 วันเสาร์ที่ 23 ม.ค. 2564 Zoom ด้วย และหลังเลิกประชุมจะมีการประชุมก.ก.สภา ม.เพื่อคัดเลือกนายกสภาฯ)
ว 0017/2564 15 ม.ค. 2564 ขอเชิญประชุมประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ