ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0030/2565 02 ก.พ. 2565 ขอส่งจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 68 เดือนมกราคม 2565
ว 0029/2565 02 ก.พ. 2565 ขอเสนอร่างสรุปรายงานประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม รอบ 3 ปี
ว 0028/2565 02 ก.พ. 2565 ขอเสนอร่างสรุปรายงานประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงาน จำนวน 2 ส่วนงาน
ว 0027/2565 31 ม.ค. 2565 เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 ครั้งที่ 4/2565 และกำหนดการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี พ.ศ. 2565
ว 0026/2565 28 ม.ค. 2565 ขอแจ้ง User name ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและจากบุคคลภายนอก สำหรับการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มช. (CMU e-Meeting)
ว 0025/2565 28 ม.ค. 2565 การใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Meeting) ใหม่
ว 0024/2565 27 ม.ค. 2565 มติสภา 1/2565 อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
ว 0023/2565 27 ม.ค. 2565 มติสภา 1/2565 อนุมัติการยกเลิกการเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 แห่ง