ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0057/2565 03 มี.ค. 2565 มติสภา 1/2565 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดชื่อหลักสูตร
ว 0056/2565 03 มี.ค. 2565 มติสภา 1/2565 อนุมัติโครงการหลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Deakin University คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ว 0055/2565 01 มี.ค. 2565 พิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
ว 0054/2565 01 มี.ค. 2565 มติสภา 2/2565 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ลับ)
ว 0053/2565 01 มี.ค. 2565 มติสภา 2/2565 อนุมัติแต่งตั้งนักวิจัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ว 0052/2565 01 มี.ค. 2565 มติสภา 2/2565 อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ว 0051/2565 01 มี.ค. 2565 มติสภา 2/2565 รับทราบรายงานประจำปี พ.ศ. 2564 และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
ว 0050/2565 01 มี.ค. 2565 มติสภา 2/2565 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว