ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0129/2565 24 พ.ค. 2565 มติสภา 5/2565 อนุมัติก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายข้ามปีงบประมาณในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงานต่าง ๆ ช่วงที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2568
ว 0128/2565 24 พ.ค. 2565 มติสภา 5/2565 การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ว 0127/2565 24 พ.ค. 2565 มติสภา 5/2565 บัญชีเบี้ยประชุมแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 19)
ว 0126/2565 20 พ.ค. 2565 มติสภา 4/2565 ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม การคำนวณขั้นสูงและการออกแบบ (ขั้นตอนที่ 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ว 0125/2565 20 พ.ค. 2565 มติสภา 4/2565 ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ขั้นตอนที่ 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ว 0124/2565 20 พ.ค. 2565 มติสภา 4/2565 อนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาคู่ ในการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
ว 0123/2565 18 พ.ค. 2565 พิจารณาลงนามในใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ว 0122/2565 17 พ.ค. 2565 สรุปวาระ/เรื่องที่สภาฯ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อฯ ในคราวประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕