ผลการค้นหา : หนังสือเวียนทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
ว 0224/2565 16 ส.ค. 2565 ขอเชิญร่วมพบปะหารือระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว 0223/2565 15 ส.ค. 2565 มติสภา 7/2565 โครงการศึกษา Generation Gap มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (The Inter-generational Accord)
ว 0222/2565 11 ส.ค. 2565 ตรวจพิจารณาร่างรายงานการประชุมและแจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งต่อไป
ว 0221/2565 09 ส.ค. 2565 ขอเชิญร่วมงานนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และแสดงความขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง (พ.ศ. 2561 – 2565)
ว 0220/2565 09 ส.ค. 2565 ขอเชิญร่วมพบปะหารือระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว 0219/2565 08 ส.ค. 2565 มติสภา 7/2565 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ว 0218/2565 08 ส.ค. 2565 มติสภา 7/2565 ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (ขั้นตอนที่ 1) คณะสาธารณสุขศาสตร์
ว 0217/2565 04 ส.ค. 2565 แจ้งกรอบเวลาการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565