ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0454/2565 28 มี.ค. 2565 ขอนำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รวมจำนวน ๕ เรื่อง)
0453/2565 28 มี.ค. 2565 ข้อมูลการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ครั้งที่ 2 (รอบ 3 ปี)
0452/2565 28 มี.ค. 2565 ขอนำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่าง
0451/2565 28 มี.ค. 2565 ขอนำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์
0450/2565 28 มี.ค. 2565 พิจารณาลงนามในใบสำคัญรับเงิน
0449/2565 28 มี.ค. 2565 ด่วน เรื่อง ขอส่งสำเนาข้อสั่งการอธิการบดีเกี่ยวกับการซ่อมแซมหลังคาอาคารยุทธศาสตร์และการปรับปรุงห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
0448/2565 28 มี.ค. 2565 ขอส่งรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม
0447/2565 28 มี.ค. 2565 มติสภา 02/2565 เรื่อง แผนปฏิบัติงานระยะ 4 ปี (27 กันยายน 2564 - 26 กันยายน 2568) ของผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์