ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0462/2565 29 มี.ค. 2565 อนุมัติซื้อกล่องใส่พระเพื่อมอบให้ อ.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์
0461/2565 29 มี.ค. 2565 TOR ซื้อกล่องใส่พระให้ อ.กรรณิการ์
0460/2565 28 มี.ค. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1824 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบภาพและเสียงห้องประชุมตะวัน เบิกของเดือน ก.พ. 65 กองทุนสินทรัพย์ถาวร ค่าใช้สอยอื่น ๆ 7,000.-)
0459/2565 28 มี.ค. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1823 จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.พ. 65 รวม 3 เครื่อง จำนวน 24,615.30)
0458/2565 28 มี.ค. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1822 จ้างตัดครุยกรรมการสภาฯ 1 ชุด และซ่อมชุดครุยกรรมการสภาฯ 1 ชุด (5500+500) 6,000.- ค่าใช้สอย-จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
0457/2565 28 มี.ค. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1821 กระดาษสา เชือกกระดาษสา และดอกไม้กระดาษสา 1,525.- ค่าใช้สอย-จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพราะใช้ห่อเสื้อส่งให้กรรมการสภาฯ)
0456/2565 28 มี.ค. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1820 กระดาษขาวเทาชนิดหนา 10 แผ่น 160.- ค่าใช้สอย-จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพราะรองเสื้อตอนห่อส่งให้กรรมการสภาฯ)
0455/2565 28 มี.ค. 2565 ขอนำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่