ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0873/2565 14 มิ.ย. 2565 TOR เข้าเล่มปกแล็คซีนรายงานประจำปี 2564
0872/2565 14 มิ.ย. 2565 อนุมัติทำเล่มสัมมนา ปี 2565
0871/2565 14 มิ.ย. 2565 ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเบิกจ่ายค่าตอบแทน (ประชุมสภาฯ 6/65 จำนวน 25,000.-)
0870/2565 13 มิ.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไ่ม่เกิน 100,000 บาท (PR 1861 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จ้างเหมาทำจดหมายข่าว มิ.ย. 65 จำนวน 550 เล่ม ๆ ละ 20.33 รวม 11,181.50)
0869/2565 13 มิ.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไ่ม่เกิน 100,000 บาท (PR 1860 จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร พ.ค. 65 จำนวน 20,761.45)
0868/2565 13 มิ.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไ่ม่เกิน 100,000 บาท (PR 1859 ชุดตรวจ ATK 65 กล่อง ๆ ละ 49 บาท เป็นเงิน 3,185.-)
0867/2565 13 มิ.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไ่ม่เกิน 100,000 บาท (เมล็ดกาแฟคั่ว 25 ถุง รวมเป็นเงิน 3,935.-)
0866/2565 13 มิ.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1857 กล่องกระจกสำเร็จรูป 1 กล่อง 390.-)