ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0486/2565 31 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับการพิจารณา การขอใช้พื้นที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0485/2565 31 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะบริหารธุรกิจ
0484/2565 31 มี.ค. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 จำนวน 216,790.-บาท
0483/2565 30 มี.ค. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1825 จ้างเหมาทำจดหมายข่าวสภาฯ เบิกจ่ายเดือนมีนาคม 65 จ้างเหมาบริการอื่น ๆ กองทุนทั่วไป 550 เล่ม ๆ ละ 20.33 เป็นเงิน 11,181.50)
0482/2565 30 มี.ค. 2565 จองเลขขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (ของ TOR ค่า .....)
0481/2565 30 มี.ค. 2565 จองเลข TOR รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
0480/2565 30 มี.ค. 2565 ส่งข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม (จำนวน 5 กลุ่มตัวอย่าง) จากคณะกรรมการประเมินผลฯ
0479/2565 30 มี.ค. 2565 ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ จังหวัดภูเก็ต (22-24 เม.ย. 65 ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 93 คน)