ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0494/2565 04 เม.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่อาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0493/2565 04 เม.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK (Antigen Test Kit)
0492/2565 04 เม.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK (Antigen Test Kit)
0491/2565 04 เม.ย. 2565 การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน
0490/2565 31 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 อนุมัติการปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
0489/2565 31 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ( 29 เรื่อง)
0488/2565 31 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ( 28 เรื่อง)
0487/2565 31 มี.ค. 2565 มติสภา 3/2565 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ( 31 เรื่อง)