ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0502/2565 05 เม.ย. 2565 ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ จังหวัดภูเก็ต (เพิ่มเติม) (ผศ.ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล)
0501/2565 04 เม.ย. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์ เดือน มี.ค.65 จำนวน 3,314.-บาท)
0500/2565 04 เม.ย. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ค่าร่วมทำบุญครบรอบ 58 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1,000.- บาท)
0499/2565 04 เม.ย. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ค่าร่วมทำบุญวัดช่างเคี่ยน จำนวน 500.-บาท)
0498/2565 04 เม.ย. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา
0497/2565 04 เม.ย. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา
0496/2565 04 เม.ย. 2565 ขอเชิญเป็นประธานเปิดการสัมมนา
0495/2565 04 เม.ย. 2565 มติสภา 03/2565 เรื่อง อนุมัติร่างข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ....