ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0313/2565 01 มี.ค. 2565 ขอส่งรายงานการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0312/2565 28 ก.พ. 2565 ขอความอนุเคราะห์ชุดตรวจ ATK (13 ชุด)
0311/2565 28 ก.พ. 2565 ขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคโควิด 19 กรณีจำเป็นเร่งด่วนและเบิกจ่ายเงิน (ชุตรวจ ATK 3 กล่อง ๆ ละ 25 ชุด เป็นเงิน 4,500.-)
0310/2565 28 ก.พ. 2565 ขอนำส่งสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
0309/2565 28 ก.พ. 2565 ขอนำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0308/2565 28 ก.พ. 2565 ขอนำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัย (4ฉบับ)
0307/2565 28 ก.พ. 2565 พิจารณาลงนามในหนังสือและคำนำของรายงานการประเมินผลฯ
0306/2565 28 ก.พ. 2565 อนุมัติซื้อชุดตรวจ ATK 60 อัน