ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0097/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์
0096/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทย์
0095/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์
0094/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์
0093/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์
0092/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์
0091/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์
0090/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์