ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0105/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา
0104/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์แทนตำแหน่งที่ครบวาระ
0103/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
0102/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติการยกเลิกการเป็นสถาบันสมทบของ มช. จำนวน 3 แห่ง
0101/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี พ.ศ. 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์
0100/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)/สหวิทยาการ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์
0099/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์
0098/2565 24 ม.ค. 2565 มติสภาฯ 01/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์