ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0345/2565 02 มี.ค. 2565 มติสภา 02/2565 (ลับ) เรื่อง พิจารณารับรองผลงานทางวิชาการที่ใช้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ กรณี รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณวรางค์ วงศ์เจริญ
0344/2565 02 มี.ค. 2565 ขอเชิญเป็นผู้เข้าร่วมการเสวนา
0343/2565 02 มี.ค. 2565 ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
0342/2565 02 มี.ค. 2565 มติสภา 02/2565 (ลับ) เรื่อง พิจารณารับรองผลงานทางวิชาการที่ใช้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
0341/2565 02 มี.ค. 2565 มติสภา 02/2565 (ลับ) เรื่อง พิจารณารับรองผลงานทางวิชาการที่ใช้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์
0340/2565 02 มี.ค. 2565 มติสภา 02/2565 (ลับ) เรื่อง พิจารณารับรองผลงานทางวิชาการที่ใช้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์
0339/2565 02 มี.ค. 2565 มติสภา 02/2565 (ลับ) เรื่อง การแต่งตั้งนักวิจัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
0338/2565 02 มี.ค. 2565 มติสภา 02/2565 (ลับ) เรื่อง การพิจารณาเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย