ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0574/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาคู่ ในการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
0573/2565 28 เม.ย. 2565 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕
0572/2565 28 เม.ย. 2565 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
0571/2565 28 เม.ย. 2565 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน
0570/2565 28 เม.ย. 2565 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน
0569/2565 27 เม.ย. 2565 นำส่งเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน พร้อมโอนเงินให้หน่วยงานผู้ให้บริการน้ำดื่มตราอ่างแก้ว (ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 810.-) (โอนในระบบ)
0568/2565 27 เม.ย. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน พร้อมโอนเงินให้หน่วยงานผู้ให้บริการน้ำดื่มตราอ่างแก้ว (เดือนเมษายน 2565 ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 25 เม.ย. 65) 2 บิล ขวด 12 โหล 480 + น้ำถัง 15 ถัง 330 เป็นเงิน 810.-
0567/2565 27 เม.ย. 2565 พิจารณาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบ 1 ปี 6 เดือน)