ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0582/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตามข้อบังคับ มช. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 เพื่อทำหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์
0581/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา
0580/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)
0579/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังสายวิชาการของส่วนงานที่มีผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค. 2565)
0578/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส่วนงานวิชาการภายใน)
0577/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัย/คณบดี และให้คำแนะนำต่อความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน/คณะเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานของสถาบันวิจัยสังคมและวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
0576/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 05/2565 เรื่อง ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ขั้นตอนที่ 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
0575/2565 28 เม.ย. 2565 [ ยกเลิกการใช้เอกสารนี้ ] มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง ให้ความเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการคำนวณขั้นสูงและการออกแบบ (ขั้นตอนที่ 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์