ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0590/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ฉบับปี พ.ศ. 2562 คณะเกษตรศาสตร์
0589/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะเกษตรศาสตร์
0588/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะเกษตรศาสตร์
0587/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2564 คณะเกษตรศาสตร์
0586/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะเกษตรศาสตร์
0585/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2560 คณะเกษตรศาสตร์
0584/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง ให้ความเห็นชอบการขออนุโลมใช้อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2555) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
0583/2565 28 เม.ย. 2565 มติสภาฯ 04/2565 เรื่อง ให้ความเห็นชอบการเพิ่มภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์