ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0993/2565 27 มิ.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1863 วัสดุสำนักงานใช้ไป ซองสีน้ำตาล 11x17 นิ้ว 5 มัด 1,550.- บาท)
0992/2565 27 มิ.ย. 2565 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 100,000 บาท (PR 1862 ค่าวัสดุ-สำนักงานใช้ไป 23 รายการ ออฟฟิศเมท รวม 6587.- บาท)
0991/2565 27 มิ.ย. 2565 ส่งข้อมูลการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
0989/2565 27 มิ.ย. 2565 ขอมอบหนังสือแก่หอสมุด (1. จดหมายเหตุ วสท. 2. เจ็ดทศวรรษ วสท.) ของ รศ.ดร.สุขุม สุขพันธ์โพธาราม ที่มอบให้สภาฯ และนายกสภาฯ มอบต่อให้สำนักหอสมุด
0989/2565 27 มิ.ย. 2565 ขอมอบหนังสือแก่หอสมุด (1. จดหมายเหตุ วสท. 2. เจ็ดทศวรรษ วสท.) ของ รศ.ดร.สุขุม สุขพันธ์โพธาราม ที่มอบให้สภาฯ และนายกสภาฯ มอบต่อให้สำนักหอสมุด
0988/2565 27 มิ.ย. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 (จำนวน 240,750.75)
0987/2565 24 มิ.ย. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ( 21 เรื่อง)
0986/2565 24 มิ.ย. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ( 7 เรื่อง)