ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
0965/2565 23 มิ.ย. 2565 ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ
0964/2565 23 มิ.ย. 2565 ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ
0963/2565 23 มิ.ย. 2565 มติสภา 6/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะเกษตรศาสตร์
0962/2565 23 มิ.ย. 2565 พิจารณาลงนามในใบสำคัญรับเงิน
0961/2565 23 มิ.ย. 2565 มติสภา 6/2565อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์
0960/2565 23 มิ.ย. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ( 6 เรื่อง)
0959/2565 23 มิ.ย. 2565 มติสภา 6/2565 อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2565 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
0958/2565 23 มิ.ย. 2565 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ( 3 เรื่อง)