ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1460/2564 04 ต.ค. 2564 พิจารณาอนุญาตให้นำลายมือชื่อพิมพ์ลงในหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามฯ
1459/2564 01 ต.ค. 2564 ขอนำส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ปฏิบัติและศาสตราจารย์การสอน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1458/2564 30 ก.ย. 2564 มติสภา 9/2564 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1457/2564 30 ก.ย. 2564 อนุมัติสั่งจ้าง (eGP) งานจ้างเหมาบริการดูแลห้องตะวันฯ 2565
1456/2564 30 ก.ย. 2564 ขอความเห็นชอบ (eGP) งานจ้างเหมาบริการดูแลห้องตะวันฯ 2565
1455/2564 30 ก.ย. 2564 อนุมัติสั่งจ้าง (eGP) งานจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ 2565
1454/2564 30 ก.ย. 2564 ขอความเห็นชอบ (eGP) งานจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ 2565
1453/2564 30 ก.ย. 2564 อนุมัติสั่งจ้าง (eGP) งานจ้างจัดทำจดหมายข่าวสภาฯ 2565