ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1001/2565 28 มิ.ย. 2565 มติสภาฯ 06/2565 เรื่อง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษากลุ่ม 1 (อาคารชุด AB,DC,EF,GH และงานภูมิทัศน์) มช.
1000/2565 28 มิ.ย. 2565 มติสภาฯ 06/2565 เรื่อง อนุมัติโครงการหลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ Bchelor of Science Program in Software Engineering, North Minzu University
0999/2565 28 มิ.ย. 2565 มติสภาฯ 06/2565 เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการเปิดสอนหลักสูตรกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
0998/2565 28 มิ.ย. 2565 มติสภาฯ 06/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
0997/2565 28 มิ.ย. 2565 มติสภาฯ 06/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิจิตรศิลป์
0996/2565 28 มิ.ย. 2565 มติสภาฯ 06/2565 เรื่อง อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ มช. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการสรรหาหัวหน้าหน่วยงาน รวมจำนวน 3 ฉบับ
0995/2565 28 มิ.ย. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตร INFOGRAPHIC และเทคนิคการนำเสนองานแบบมือโปร จำนวน 10,500.-บาท)
0994/2565 28 มิ.ย. 2565 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ค่าเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหาร มช.และคณะกงสุลใหม่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7,050.-บาท)