ผลการค้นหา : หนังสือออกทั้งหมด

ประเภท เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1009/2565 29 มิ.ย. 2565 อนุมัติซื้อของให้ท่านอธิการบดีมอบในงานอำลาตำแหน่ง
1008/2565 29 มิ.ย. 2565 จอง TOR ซื้อของมอบให้อธิการบดี
1007/2565 29 มิ.ย. 2565 มติสภา 6/2565 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษากลุ่ม 1 (อาคารชุด AB,CD,EF,GH และงานภูมิทัศน์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1006/2565 29 มิ.ย. 2565 มติสภา 6/2565 แต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
1005/2565 29 มิ.ย. 2565 มติสภา 6/2565 แต่งตั้งคณบดีคณะวิจิตรศิลป์
1004/2565 29 มิ.ย. 2565 มติสภา 6/2565 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการสรรหา หัวหน้าหน่วยงาน รวมจำนวน 3 ฉบับ
1003/2565 29 มิ.ย. 2565 ขอส่งดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ณ 30 มิ.ย.65
1002/2565 29 มิ.ย. 2565 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการประเมินคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์